ING SALITANG KAPAMPANGAN


Dane caili, qng albugan / Zambales a cabunducan
Bandang wanan, qng aslagan / Sierra Madre ning Bulacan,
Qng mauli at paroba / ing cailugan at danuman,
At queng arap, paralaya, / bunduc nang Mariang Sinucuan.

Pilibutnan dacatamu / itang lahing Kapampangan
Deng caparang Pilipinung / macaliguid queng tucuran
Bagya-bagya racatamung / tatapus at lulusuban
At nung mipaburen iti, / bandang tauli matda ta ngan.

Anting prueba bandang norte / ating probinciang lalati
Mepitna no reng sasabi / queng carelang tune lahi
Magluid la reng dominanti / mipipilpil la reng ali
Pota ing mal tang Pampanga / maguing anti ya careti.

Ania ngeni cabang e pa / atrasadu ing panaun
Sucat maintun tang paralan / aguantan ta'ing imigracion
Pangilagan lang magporma / reng "enclaves" a paliguan da
'Nia nung ating bayung tuclas / Kapampangan ituru la.

Deng quecatang cayanacan / ustung minta no Menila
Cauli ra qng probincia / Tagalug no queng salita!
Deti dapat lang imbernuan, / lalaco re paintungulan
Ing amanu tamung sisuan, / Linagpas la queng cabiasnan.

Ing matua tang pamanyulat / antining quecong babasan
Preserba tang anting mana / sariling guintung pibandian
Uling iti sadia tanang / gagamitan, pi-ugalian
Meguing tatac tana iti / itang lahing Kapampangan.

Carampatan umahan ta / ing e ustung patacaran
Diquil queng pangaturu ra / reng anac queng Kapampangan,
Bayu la sa manigaral / careng daiwan a salita
Queng amanu ra que bale, / dapat la ngang mabiasa pa!

Ania guiguisingan daco / panandam at pilubluban
Gobernador, deputado, / at ninu mang manunculan:
Dugo e taya paburen / iting amanu tang sisuan
Uling ya ing sibul na ning / diwa tamu at taguimpan!*