Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Essay "Ang Pangit na Kamay"

Intro:

"Ang Pangit na Kamay"

May isang kwento sa amerika isang bata ang pangalan ay Jessica, when she was growing older enough she realized her mother's hands was ugly at may pagkakataon na natatakot siyang tignan ito at maging mga kaeskuwela niya ay tinutukso siya dahil sa pangit na kamay ng kanyang ina. Minsan galing siya sa school ay umiiyak siya at pumasok sa kanyang room at nag-iiyak at sinasabi na bakit pangit ang kamay ng aking ina? At narinig iyon ng kanyang Ama at kinausap siya.

Sabi ng kanyang Ama, alam mo ba kung bakit naging pangit ang kamay ng iyong ina?

Dahil nuong baby ka pa sa dati nating tinitirhan bahay ay nagkasunog at ikaw ay nasa itaas na palapag at iyong ina ay nasa ground, dahil sa lakas ng apoy ay di siya makaakyat sa hagdan kaya ang ginawa niya ay lumabas siya dala ang kumot na basa itinali sa baywang at umakyat siya sa metal gutter habang umaakayat tinitiis niya ang init ng gutter mailgtas ka lamang. Kaya pag dating ng bumbero ay napansin nila na grabe ang naging sanhi ng sunog sa kamay ng iyong ina.

Nang marinig ni Jessica ang kwento ay lalo siyang napaiyak at tumakbo sa room ng kanyang ina at habang hinahalikan ang kamay ng ina ay sinasabi na "Mommy your hands are the most beautiful hands in the world."

Note:

Minsan nare regret natin kung bakit tayo nabubuhay at hindi natin alam ang tunay na kahulugan ng buhay tulad ng bata sa kwento.
Nang malaman niya na kaya siya ay nabubuhay ay dahi inialay ng kanyang ina ang kamay dahil sa pagibig sa kanya.
Ganun din ang Diyos dahil sa laki ng pagibig Niya sa atin ay isinakripisyo ang Bugtong na Anak upang tayo ay magkaroon ng Buhay na walang hanggan.

Kung mauunawaan mo lamang kung gaano nagdusa ang Panginoon Jesu-Cristo sa krus ay masasabi mo na napakadakila ng Kanyang Pagibig.

Ang sabi po sa Bibliya;

Isaias 53:3-5
[3]Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binale-wala natin siya, na parang walang kabuluhan.
[4]“Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya.
[5]Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap.


1 Pedro 3:18
[18]Sapagkat si Cristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa espiritu


Note:
Kung alam lang ng tao ang kasasapitan niya sa Dakong Kaparusahan dahil sa ating kasalanan sapagkat lahat tayo ay nagkasala.

Mga Taga-Roma 6:23
[23]Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

subalit binayaran ito ng Panginoong Jesu-Cristo nang kanyang Banal na Dugo.
tulad ka rin ba ng bata sa kwento na ikinahiya ang ina?

Pero nang marinig ng bata ang kwento ng na kanyang ama ay ganap niyang nauunawaan ang labis na pagibig ng ina at naiiyak na nagsisi at nasabing siya ay may pinakagandang kamay.

Kapatid sabi po sa Bible;

Mga Taga-Roma 10:9-11
[9]Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
[10]Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas.
[11]Sinabi nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.”

Kapatid ikaw ba ay isa nang Kristiyano na?

Kung sagot mo ay hindi pa pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoon Jesu-Cristo sa iyong puso.

Kung oo ang sagot mo;

Ikinahihiya mo rin ba ang Mabuting Balita?

Sabi po ni Apostol Pablo;

Mga Taga-Roma 1:16
[16]Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.

Marahil ay marami tayong pinag uukulan ng pansin mga bagay na akala natin ay higit na mahalaga subalit hindi natin madadala sa ating pagpanaw.

Marahil ay sa tao tayo naglalagak ng tiwala at labis na pagmamahal at panahon o inuuna natin ang pang sariling kagustuhan. Ito po ay idolatry.

Deuteronomio 5:7
[7]“‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

Marcos 12:30
[30]Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ (Mark 12:30)

Mag iiwan po ako muli ng tanong;

Paano na ang mga mahal mo sa buhay hindi mo ba sila ililigtas sa sunog ng impiyerno na kung saan ang apoy ay hindi namamatay ?

Judas 1:22-23
[22]Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan.
[23]Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba nama'y kaawaan ninyo nang may halong pag-iingat; kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan.
 
Back
Top Bottom