Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Kahalagahan ng kautusan?

armz71

 
 
The Eternal Symbianizer
Advanced Member
Messages
5,832
Reaction score
516
Points
228
Space Stone
Mind Stone
Power Stone
Reality Stone
Soul Stone
Time Stone
Kahalagahan ng kautusan?

Galatians 3:24
24Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya.

Note:
Kung tatanungin ka base sa kauutusan, nasunod mo ba ito sa buong buhay mo?

Halimbawa?
* Hindi ka ba nagsinungaling?
* Nagnasa o tumingin man lang nang may pagnanasa?
* Nagnakaw?
* Atbp (based on 10 commandments)

Kaya po nagkaroon ng kautusan upang makilala natin ang ating sarili bilang isang makasalanan.

Ayon sa Kasulatan;

Mga Taga-Roma 3:20
[20]Walang taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, dahil ang gawain ng Kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala.

Mga Taga-Roma 3:10-12
[10]Ayon sa nasusulat, “Walang matuwid, wala kahit isa.
[11]Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos.
[12]Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”

*Kamatayan ang bunga ng kasalanan

Mga Taga-Roma 6:23
[23]Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

ayon din sa v23 nagbigay ng libreng kaloob ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesu-Cristo. Sa Krus ng Kalbaryo.

Sabi nga
3 nails + 1 cross = Forgiveness

Mga Taga-Roma 6:6
[6]Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan.

Kaya po nakagagawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesu-Cristo

Mga Hebreo 10:14-18
[14]Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging-banal ng Diyos.
[15]Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya,
[16]“Ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon: Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip.”
[17]Pagkatapos ay sinabi pa niya, “Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan.”
[18]Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Another Support:

Mga Taga-Roma 7:7-12
[7]Ang ibig bang sabihin nito'y ang Kautusan ay masama? Hinding-hindi! Kaya lamang, kundi dahil sa Kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng Kautusan, “Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba.”
[8]Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan.
[9]Noong una, namuhay ako nang walang kautusan. Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan
[10]at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan.
[11]Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain, at sa gayon, ay napatay nga ako ng kasalanan.
[12]Kaya nga, banal ang Kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid, at mabuti.

Note:
Hindi aksidente na nabasa mo ito kaibigan may plano ang Diyos sa buhay mo. Ngayon na ang pagkakataong inaalok sayo ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesu-Cristo tanggapin mo Siya sa iyong puso bago pa mahuli ang lahat.
 
Back
Top Bottom