Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Ano ang ibig sabihin na ang tao ay patay espirituwal?

armz71

 
 
The Eternal Symbianizer
Advanced Member
Messages
5,832
Reaction score
511
Points
228
Space Stone
Mind Stone
Power Stone
Reality Stone
Soul Stone
Time Stone
Ano ang ibig sabihin na ang tao ay patay espirituwal?
Ano ang kahulugan ng salitang kapag kumain ka ng bunga na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay mamamatay ka?

Genesis 2:16-17 (MBB)
16 Sinabi Niya sa Tao, “Makakain mo ang alinmang bungangkahoy sa halamanan 17 Maliban sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon: Mamamatay ka kapag kumain ka niyon.”

Nang sumuway ang tao sa utos ng Diyos, ganoon lamang ba kasimple na ang tao ay napahiwalay sa Diyos? Gaano kabigat ang kalagayan ng isang tao na siya ay patay sa espirituwal.

Ngunit makikita natin ayon sa Roma 5:12, (MBB) “Ang kasalana'y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.” Ang kasalanan ay nagpasalin-salin sa lahat ng lahi sa lahat ng henerasyon at nanganak ito ng kamatayan.

Gayundin, ang sabi ni apostol Pablo, nang hindi pa tayo nakasusumpong ng kaligtasan kay Cristo. Tayo rin ay itinuturing na patay sa espiritu ayon sa Efeso 2:1-3 (MBB)

1 “Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. 2 Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at naipailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong suwail. 3 Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos.

WJ SEATON
If we have deficient and light views about sin, then we are liable to have defective views regarding the means necessary for the salvation of the sinner. If we believe that the fall of man in the Garden of Eden was very partial, then we shall most likely be satisfied with a salvation that is attributable, partly to man, and partly to God.

J.C. Ryle
Wrong view of disease will always bring with them wrong views of remedy.

Ang tao ay patay espirituwal. Dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, siya ay namatay espirituwal, bulag, at bingi tungkol sa mga bagay ukol sa Diyos. Kung kaya, wala siyang kakayahang gumawa ng espirituwal na kabutihan at magdetermina kung saan ang kanyang patutunguhan sa buhay na walang hanggan. (Romans 3:23)

Romans 3:23-24 In-Context
23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 24 and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.

Ibig sabihin nito, kung ang tao ay walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Ang kaligtasang ito ay nakasalalay sa Diyos. At ang kaligtasang ito na ipinagkaloob sa tunay na mga anak ng Diyos ay hindi mabibigo.

Sabi ni apostol Pablo sa Filipos 1:6 (MBB), “Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa Araw ng pagbabalik ni Cristo Jesus.”

Ipinapakita, kung sa Diyos nakasalalay ang ating kaligtasan, nakatitiyak tayo na anuman ang ating ipinagkatiwala sa Kanya ay hindi mabibigo.
 
Back
Top Bottom